text.skipToContent text.skipToNavigation

Condiţii de consultanţă itsme


În cele de mai jos se găsesc condţiile de consultanţă ale itsme. Acestea sunt impărţite în 2 capitole. Capitolul 1 se aplică întotdeauna Contractului cu itsme încheiat de dvs. Capitolul 2 se aplică în plus faţă de condiţiile „Programare si Inginerie”.


​​​​​​​CAPITOLUL 1:    DISPOZIŢII GENERALE


​​​​​​​1. Definiţii

​​​​​​​
•      Dispoziţii Adiţionale: dispozițiile enunțate in Capitolul 2;
•      Client: Partea care încheie un Contract cu itsme;
•      Dispoziţii Generale: dispozițiile enunțate în Capitolul 1;
•      Termeni şi Condiţii Generale: dispozițiile enunțate în Capitolele 1 și 2;
•      Costuri Adiţionale: costurile suportate cu supravegherea și/sau cheltuielile de călătorie și cazare;
•      Condții de consultanță: acești termeni si condiții generale pentru performanța serviciilor de către itsme;
•      Terță Parte: o parte angajată de către Client sau itsme cu scopul implementării Contractului;
•      Documente: suporturi de informație sub orice formă;
•      Inginerie: Contractul referitor la comanda (co)dezvoltării unui Obiect;
•      Drepturi PI: Drepturi de Proprietate Intelectuală;
•      Itsme: itsme B.V., itsme Lighting Technology, și itsme Industrial Automation, toate cu sediul înregistrat în (4941 VR) Raamsdonksveer (NL) Steurweg 2;
•      Obiect: un produs de natura tangibilă proiectat de itsme în cadrul unui Contract;
•      Contract: Contractul  între itsme și Client;
•      Parte/Părți: itsme și/sau Clientul;
•      Programare: Contractul referitor la comanda programării bunurilor aparținând Clientului;
•      Scris: trimitere prin poștă, transferul facsimil, sau prin e-mail;
                          

2. Aplicabilitate

2.1. Condițiile de consultanță se aplică tuturor ofertelor, cotațiilor, livrărilor și serviciilor prestate, facturilor, Contractelor și altor aspecte de relație juridică între itsme si Client. Prin prezenta, itsme respinge în mod expres orice aplicabilitate a termenilor si condițiilor generale ale Clientului.

2.2. Nulitatea sau anularea uneia sau mai multor dispoziții ale acestor Condiții de Consultanță nu vor împiedica aplicabilitatea celorlalte dispoziții. Itsme și Clientul se vor angaja în consultări pentru a înlocui dispozițiile care sunt nule și neavenite sau care au fost anulate de alte dispoziții care în cea mai mare măsură sunt în concordanță cu scopul și intenția dispozițiilor care sunt nule și neavenite și/sau au fost anulate.

2.3. În eventualitatea oricărui conflict între dispozițiile Contractului și Condițiile de Consultanță, dispozițiile Contractului vor prevala. Versiunea în limba Olandeză a acestor Condiții de Consultanță vor prevala înaintea oricărei traduceri.

2.4. În eventualitatea oricărui conflict între Dispozițiile Generale și Dispozițiile Adiționale, Dispozițiile Adiționale vor prevala. Versiunea în limba Olandeză a acestor Dispozițiilor Generale va prevala înaintea oricărei traduceri.

2.5. itsme își rezervă dreptul de a introduce amendamente și/sau de a face adăugări acestor Condiții de Consultanță. În eventualitatea unui amendament sau adăugări, itsme va informa Clientul asupra posibilității inspecției amendamentelor/adăugărilor pe website-ul itsme.


3. Contractul

3.1. Cotațiile și ofertele de preț pot fi schimbate sau revocate de către itsme.

3.2. Prețurile sunt exclusiv fără TVA și alte taxe guvernamentale, și sunt exprimate în Euro.

3.3. În situația în care itsme face o ofertă, Contractul este stabilit prin acceptarea ofertei itsme de către Client, sau prin punerea în aplicare, fie și parțială, a Contractului, de către itsme. Acceptul unei oferte transmise de itsme către Client va fi vaild în mod irevocabil și nu va putea fi retras sau modificat altfel decât cu acceptul Scris al itsme.

3.4. În situația în care itsme nu face o ofertă, Contractul este stabilit prin acceptul Scris sau punerea în aplicare a Contractului cu Clientul de către itsme.

3.5. Părțile își vor exprima acordul în Scris asupra unei Cantități fixe de Comandă (”Canitate de Comandă”) sau asupra onorariului per unitate de timp care va fi perceput pentru grupurile funcționale, sau angajații implicați în Contract (”Onorariu”). Dacă există o Cantitate de Comandă fixă, aceasta Cantitate de Comandă va fi considerată exclusiv pentru plata activităților descrise în detaliu în Contract. Dacă se percepe un Onorariu timpul petrecut va fi interpretat spre a semnifica suma tuturor unitatilor de timp care au fost petrecute pentru îndeplinirea Contractului. itsme va percepe orice alte Costuri Adiționale separat.

3.6. Dacă Părțile au agreat asupra unui interval de timp pentru implementarea Contractului, termenii prevăzuți in sus-numitul interval nu vor constitui termeni fatali.


4. Obligații Generale ale Clientului

4.1. Clientul este responsabil atât pentru furnizarea în timp util cât și corectitudinea informațiilor, datelor, și deciziilor furnizate către itsme de către, sau în numele celui dintâi, care sunt necesare pentru îndeplinirea adecvată a comenzii. Clientul va despăgubi itsme impotriva revendicărilor oricăror terțe părți cu privire la aceste informații, date și decizii.

4.2. Clientul va evalua documentele emise de către itsme în momentul în care îndeplinește comanda, în timp util, și le va certifica ca atare după aprobare.

4.3. Clientul este obligat să avertizeze itsme la timpul potrivit, dacă cel dintâi a observat într-adevăr eșecul itsme în consultanța oferită, sau ar fi trebuit să fi fost conștient de acesta.


5. Terțe Părți

5.1. În cazul în care itsme, in implementarea Contractului, fie că este coordonator sau nu, cooperează cu o terță parte angajată de Client, responsabilitatea itsme se va limita la aportul său la Contract, așa cum este stabilit în Scris.

5.2. Părțile vor stabili în consultare reciprocă, care dintre ramurile itsme va acționa în calitate de coordonator, și este responsabilă de coordonarea activității diverșilor consultanți și care ramură a itsme este responsabilă de controlul procesului desfășurării activității diferiților consultanți. itsme este intreptățit să perceapa costurile rezultate din activitatea de coordonare, separat către Client.

5.3. itsme este îndreptățit să externalizeze implementarea, întreagă sau în parte, a Contractului, pe propria cheltuială, către una sau mai multe Terțe Părți, dacă opinia itsme este că externalizarea este necesară pentru implementarea corespunzătoare a Contractului.


6. Amendamente

6.1. Părțile se vor angaja în consultări cu privire la amendamentele aduse Contractului dacă:

a. Există amendamente la principiile de bază sau alte circumstanțe pe care este bazat Contractul;

b. Îndeplinirea adecvată a Contractului necesită activități adiționale;

6.2. În cazul în care există amendamente cu privire la instituirea Contractului, iar din acestea rezultă o sporire a volumului activităților care vor fi efectuate și/sau alte costuri adiționale pentru itsme, itsme va raporta aceste costuri Clientului și

a. Clientul va datora Onorariul pentru orele adiționale petrecute ca urmare a amendamentului în cauză, sau - în cazul unei Cantități fixe de Comandă – Cantitatea de Comandă va fi ajustată proporțional cu orele adiționale petrecute;

și/sau

b. Termenul pentru efectuarea activităților rezultate din Contract vor fi extinse proporțional cu amendamentul adus la Contract.

6.3. itsme își rezervă dreptul la înlocuirea timpurie a persoanelor la care se face referirire în ofertele care stau la baza Contractului, precum și a persoanelor care implementează Contractul, de către alte persoane, fără ca itsme să fie obligat să ajusteze Onorariul agreat și/sau Canitatea fixă de Comandă.


7. Drepturi de Proprietate Intelectuală

7.1. Toate drepturile PI cu respect la Obiect, Programe și/sau Documente care sunt predate de către itsme Clientului, în cadrul Contractului, sunt încredințate către itsme, sau, unde este aplicabil, licențiator(ii) sau furnizor(ii) ai itsme.

7.2. Clientul dobândește dreptul de utilizare a Obiectelor, Programelor și/sau Documentelor care au fost acordate de aceste Condiții de Consultanță și de Contract. Orice drept de utilizare acordat Clientului este non-exclusiv, non-transferabil și nu se va sublicenția. Sub rezerva scopului pentru care drepturile de utilizare  au fost puse la dispoziția Clientului, Obiectul itsme, Programele și/sau Documentele nu vor putea fi reporduse, făcute publice sau utilizate altfel fără consimțământul explicit al acestuia.

7.3. Dacă a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă încălcarea drepturilor de Proprietate Intelectuală a unei Terțe Părți, de către Obiect, Programe și/sau Documente dezvoltate de către itsme, sau dacă în opinia itsme există o posibilitate considerabilă ca o astfel de încălcare să aibă loc, itsme în mod discreționar va:

a. Lua înapoi Obiectul, Programele și/sau Documentele livrate în baza Contractului prin care se plătește Onorariul și/sau Suma Comenzii plătite de Client, după deducerea unei plăți rezonabile pentru utilizare;

Sau;

b. Asigura utilizarea de către Client a Obiectului, Programelor și/sau Documentelor, sau a echivalenților funcționali, fără perturbări

7.4. Paragraful anterior nu afectează sub nici o formă limitarea responsabilității itsme, precum este prevăzută la articolul 11 al acestor Condiții de Consultanță.

7.5. Prin prezenta, Clientul garantează faptul că Contractul - sau implementare lui – incluzând utilizarea datelor și materialelor puse la dispoziție către itsme de către Client, nu constituie încălcări ale dreptului de proprietate a unei Terțe Părți. Dacă itsme are propriile motive să pună la îndoială veridicitatea publicației și reproducerea datelor furnizate de către Client, sau implementarea Contractului, este îndreptățit să își suspende obligațiile până ce clientul va face dovada satisfacătoare către itsme a dreptului de proprietate asupra respectivei publicații sau reproduceri, și legalității implementării Contractului.

7.6. În cazul în care itsme, la cererea Clientului angajează activități ale unor Terțe Părți sau oricare alte produse a unor Terțe Părți, cu privire la care drepturile de Proprietate Intelectuală se impun, Clientul se va asigura că autorizațiile necesare de la numitele Terțe Părți sunt obținute.


8. Forță Majoră

8.1. Dacă itsme este (temporar) incapabil de a implementa Contractul, ca rezultat a unei stări de forță majoră, este autorizat să suspende implementarea Contractului, în întregime, sau parțial, pe durata stării de forță majoră în cauză, fără ca itsme să fie obligat la plata despăgubirilor.

8.2. itsme este îndreptățit să invoce starea de forță majoră, dacă circumstanța care obstrucționează îndeplinirea are loc după ce itsme ar fi trebuit să își fi îndeplinit obligația.

8.3. Forța majoră va include în orice caz următoarele semnificații: probleme de transport, restrângerea normelor de lucru și avarii operaționale, precum indisponibilitatea (parțială) a serverelor interne ale itsme și/sau a furnizorilor itsme, neaprobarea sau neexecutarea formalităților sau a permiselor de către autorități guvernamentale de orice natură, absența personalului pe caz de boală sau altfel, sau încălcarea contractului de către furnizorii susmenționați din care rezultă imposibilitatea itsme de a își duce la îndeplinire obligațiile.

8.4. Dacă durata stării de forță majoră în cauză se extinde pe o durată mai mare de 60 de zile, ambele Părți sunt îndreptățite să rezilieze Contractul, în întregime, sau parțial, în Scris, fără a exista obligația de compensare. Orice serviciu deja prestat în baza Contractului va fi compensat proporțional.


9. Reziliere

9.1. Părțile sunt îndreptățite să rezilieze contractul în întregime sau în parte cu respectarea unei perioade de notificare de 4 (patru) săptămâni printr-o notificare scrisă adresată celelilalte Părți.

9.2. În plus itsme este abilitată să suspende în mod discreționar implementarea în întregime sau în parte a Contractului sau să dizolve Contractul în întregime sau în parte prin comunicare scrisă, fără intervenție judiciară și cu efect imediat, fără obligația de a face plăți compensatorii, în eventualitatea:

a. Neglijenței - sau suspiciunii de neglijență – din partea Clientului de a își îndeplini obligațiile din Contract și/sau Condițiile de Consultanță;

b. (o cerere de) suspendare a plăților sau cerere de deschidere a procedurii de faliment a Clientului;

c. intrarea Clientului sub tutela unui lichidator judiciar sau a unui administrator judiciar

d. vânzării, cesiunii sau lichidării afacerii Clientului; retragerea autorizărilor Clientului care sunt necesare la implementarea Contractului;

e. transferarea unei părți substanțiale ale bunurilor Clientului; 

9.3. Dacă Contractul este reziliat, Clientul este obligat să efectueze către itsme următoarele plăți, în baza facturării de către itsme, calculate pe baza activităților acumulate la momentul rezilierii:

a. Onorariul și/sau Suma Comenzii;
b. Costurile Adiționale;
c. Costurile suportate sau care urmează a fi suportate în temeiul obligațiilor, la care itsme s-a angajat cu scopul de a implementa în continuare Contractul;
d. Daunele suferite de către itsme ca urmare a rezilierii;

9.4. Orice revendicări pe care itsme le-ar putea avea sau dobândi împotriva Clientului devin imediat și pe deplin plătibile după terminarea Contractului.


10. Condiții de Plată

10.1. itsme va factura Onorariul și/ sau Suma Comenzii în conformitate cu planul de plată convenit sau, în absența unui astfel de plan, în termene lunare proporțional cu progresul.

10.2. Facturile emise de itsme trebuie plătite de către Client în termen de 30 (treizeci) de zile de la data facturării. Plata va fi efectuata întotdeauna fără orice fel de discount, compensare, suspendare, de către Client, indiferent de motiv.

10.3. În cazul în care Clientul contestă corectitudinea unei facturi – sau a unei părți din – va fi, cu toate acestea, obligat să facă plata, din timp, la partea necontestată. Orice contestare a unei facturi trebuie depusă la itsme în Scris în termen de 14 (paisprezece) zile de la data facturării. Dacă acest termen este depășit, Clientul este obligat la plata valorii facturate, iar valoarea se consideră a fi corectă. Dacă factura contestată – sau partea contestată – se dovedește a fi încă datorată, Clientul va datora și dobânda legală. Orice revendicare nu va degreva Clientul de obligația de plată.

10.4. În eventualitatea neplății sau depășirii termenului de plată, Clientul va fi în incapacitate de plată conform legii, fără a fi necesară solicitarea și/sau notificarea neîndeplinirii obligațiilor, iar itsme este îndreptățit să solicite penalizări la suma facturată, în valoare de 1% pe lună (calculând orice parte a lunii ca o lună întreagă). În plus, Clientului i se vor percepe costuri de colectare extrajudiciară stabilite la 15% din valoarea brută a facturii, fără ca dreptul itsme la compensării integrale a costurilor suportate să fie afectat.

10.5. Orice plăți efectuate de către Client vor fi debitate în primul rând din costurile cu dobânzile restante și costurile extrajudiciare, mai apoi din factura care depășește cel mai mult termenul de plată.

10.6 itsme este autorizat să își stabilească obligațiile de plată către Client în totalitate sau parțial in conformitate cu orice creanță pe care o are sau le va dobândi din partea Clientului în orice moment, indiferent dacă este plătibil sau nu, condiționat sau supus unui termen sau pentru a suspenda obligațiile sale de plată.


11. Răspundere și despăgubire

11.1 itsme va fi răspunzător numai pentru compensarea prejudiciului direct suferit. Răspunderea itsme pentru daunele suferite indirect (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea pe cale de consecință, pierderea producției, pierderea cifrei de afaceri și / sau a profitului și scăderea valorii produselor) este în mod expres exclusă. În plus, răspunderea sa este limitată, în toate circumstanțele, la suma care este distribuită de compania de asigurări a acesteia cu privire la daunele care au apărut în punerea în aplicare a Contractului. În cazul în care nu există nicio asigurare în acest scop și / sau în cazul în care o astfel de asigurare nu oferă acoperire pentru aceasta, răspunderea acesteia este limitată la suma facturată de către ea pentru Contractul la care prejudiciul în cauză este direct legat și, în orice caz, la 10.000,00 EUR. (cuvinte: zece mii de euro).

11.2 În cazul în care Clientul a cerut angajarea unui terț și dacă cel din urmă nu își îndeplinește obligațiile contractuale, acesta va compensa costurile suplimentare suportate și daunele suferite de itsme, în măsura în care acestea nu au fost compensate de către terța parte. În cazul în care Terțul a fost angajat de către itsme și primul nu reușește, atunci acesta va fi răspunzător numai pentru partea din Contractul executat de către numita terță parte pentru o sumă maximă datorată de itsme către această terță parte în conformitate cu Contractul.

11.3 Clientul trebuie să raporteze daunele suferite către itsme în scris în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 săptămâni de la apariția sau cunoașterea acestora. Orice pagubă care nu este raportată în acest termen nu va fi eligibilă pentru compensare. În orice caz, orice cerere a Clientului este nulă prin simpla expirare după 12 luni.

11.4 Clientul îi va despăgubi pe itsme și succesorii săi legali, pe angajații săi și orice terți angajați de acesta pentru punerea în aplicare a Contractului împotriva oricărei revendicări terțe legate de activitățile desfășurate în temeiul Contractului.


12. Preluarea contractului

12.1 Clientul nu poate transfera drepturile sale care decurg din Contract către terți fără acordul prealabil, în scris, al itsme.

12.2 Clientul este de acord să încheie în prealabil Contractul cu un transfer al drepturilor și obligațiilor care decurg din Contract din partea itsme către terți. Clientul împuternicește prin aceasta itsme pentru a efectua toate acțiunile (legale) necesare pentru executarea transferului.


13. Confidențialitate 

13.1 Părțile vor trata unilateral ca fiind confidențial orice document furnizat în cadrul Contractului și le vor folosi doar în cadrul punerii în aplicare a Contractului. Părțile nu vor dezvălui documentele și informațiile conținute de acestea către terți, cu excepția cazului în care aceste informații sunt cunoscute public - fără ca acestea să fie cauzate de o încălcare a angajamentului de confidențialitate - sau să fie făcute publice în virtutea legii, reglementărilor sau o hotărâre judecătorească. Părțile se angajează să impună aceleași obligații persoanelor angajate de acestea în punerea în aplicare a Contractului.


14. Preluarea personalului

14.1 Fără acordul scris al celeilalte părți, pe durata termenului Contractului și în cursul unui an de la încetarea acestuia, niciuna dintre părți nu poate negocia cu personalul celeilalte părți care este / a fost implicat în punerea în aplicare a Contractului cu privire la oferirea unei slujbe sau angajarea în orice alt mod, direct sau indirect.


15. Soluționarea litigiilor și legislația aplicabilă

15.1 Contractul și orice alte raporturi juridice care decurg între itsme și Client sunt reglementate de legislația olandeză. Instanța de la Rotterdam are competența exclusivă de a soluționa orice litigiu care decurge din Contract.

CAPITOLUL 2: PROGRAMARE ȘI INGINERIE


16. Dezvoltare, Cerințe tehnice și documentație

16.1 Itsme trebuie să îndeplinească cât mai bine abilitățile sale de a dezvolta Obiectul și / sau Programele cu atenția cuvenită, pe baza specificațiilor scrise furnizate de Client și a specificațiilor funcționale stabilite în scris la momentul încheierii Contractului.

16.2 Orice cerințe tehnice făcute de Client în ceea ce privește Obiectul și / sau Programele ar trebui să fie declarate de către Client în scris, la momentul încheierii Contractului, în lipsa acestor informații itsme nu va fi responsabil pentru îndeplinirea Obiectului și / sau a Programelor a oricărei cerințe tehnice, norme și / sau instrucțiuni și / sau standarde.

16.3 itsme nu va fi responsabil de documentația pentru scopul utilizării Obiectului și / sau a Programelor care urmează să fie livrate sau sunt deja livrate.


17. Livrare și instalare

17.1 Se consideră că beneficiarul (Clientul) a acceptat Obiectul și / sau Programele la momentul livrării sau - dacă s-a convenit instalarea Obiectului și / sau a Programelor – în momentul finalizării instalării.

17.2 Dacă părțile nu au convenit asupra unui test de acceptare, Clientul va accepta Obiectul și / sau Programele aflate în starea lor la momentul livrării și / sau instalării și, prin urmare, cu erori și eșecuri vizibile și / sau invizibile.

17.3 Obiectul și / sau Programele și orice produse care decurg din acestea vor fi puse la dispoziția Clientului o singură dată, cu excepția cazului în care Părțile agreează pentru o altă modalitate în scris.


18. Test de acceptare

18.1 În cazul în care a fost convenit un test de acceptare a Obiectului și / sau a Programelor care trebuie furnizate Clientului conform Contractului la momentul stabilirii acestuia, perioada de testare se ridică la 14 zile calendaristice de la livrarea Obiectului și / sau a Programelor sau - dacă a fost convenită instalarea Obiectului și / sau a Programelor de către itsme - de la finalizarea instalării. În perioada de testare, Clientul nu are dreptul să folosească Obiectul și / sau Programele în scopuri productive sau operaționale.

18.2 Dacă a fost convenit un test de acceptare la momentul încheierii Contractului, se consideră că beneficiarul (Clientul) a acceptat Obiectul și / sau Programele la sfârșitul perioadei de testare. În cazul în care Clientul folosește Obiectul și / sau Programele în scopuri productive sau operaționale în perioada de testare, se consideră că acesta a acceptat Obiectul și / sau Programele de la începutul utilizării menționate.

18.3 Dacă un test de acceptare a fost convenit în momentul încheierii Contractului și testul de acceptare a arătat erori - în sensul neîndeplinirii specificațiilor funcționale - care împiedică progresul testului de acceptare, perioada de testare va fi întreruptă până la eliminarea respectivei obstrucții.

18.4 Clientul nu are dreptul să refuze acceptarea Obiectului și / sau a Programelor pentru motive care nu au legătură cu specificațiile (funcționale) stabilite în Scris la momentul încheierii Contractului și nici pe baza unor erori minore care nu împiedica utilizarea Obiectului și / sau a Programelor în scopuri productive sau operaționale.


19. Garanție

19.1 itsme garantează că Obiectul și / sau Programele funcționează corespunzător în legătură cu sistemele, programele sau dispozitivele de operare curente cu privire la care Părțile au convenit în mod explicit în scris. Garanția nu se referă la alte sisteme de operare, programe sau dispozitive.

19.2 itsme va utiliza în cel mai bun mod posibil capacitățile sale de a remedia orice defecțiuni  și / sau erori ale Obiectului și / sau a Programelor, care apar în perioada de garanție de 3 luni de la livrare sau acceptarea acestuia într-un termen rezonabil. Orice costuri legate de acestea vor fi suportate de către itsme dacă Obiectul și / sau Programele a / au fost elaborat/elaborate la un preț fix și, în orice alte cazuri, de către Client.

19.3 Remedierea defecțiunilor nu va avea loc dacă:
a) defecțiunile apar din cauza condițiilor externe care nu îndeplinesc specificațiile în care sunt utilizate mărfurile livrate;

b) Clientul sau terții modifică Obiectul și / sau Programele sau încearcă să le repare fără acordul scris în prealabil al itsme;

c) defecțiunile apar din utilizarea neexperimentată, neautorizată sau incorectă de către Client sau terți;

d) defecțiunile constatate nu au fost raportate la itsme cu rapiditatea corespunzătoare;

e) mărfurile livrate de itsme sunt utilizate în combinație cu mărfuri și / sau programe care nu sunt livrate sau aprobate de programul său;

19.4 itsme va desfășura orice activitate pe baza acestui articol în cel mai scurt timp posibil. Dacă itsme este de părere că nu este în măsură să remedieze defecțiunile constatate într-o manieră economică viabilă, are dreptul de a retrage Obiectul și / sau Programele prin restituirea sumei plătite de Client cu privire la aceasta.

19.5 Itsme poate recupera costurile suplimentare suportate și / sau daunele suferite legate de restaurare, așa cum se menționează în acest articol, de la Client dacă, și în măsura în care, aceste costuri suplimentare și / sau daune nu sunt consecința directă a obligației itsme de a repara erorile și / sau defecțiunile Obiectului și / sau a Programelor, dar implică totuși activități suplimentare prestate de itsme. Aceste costuri suplimentare se referă printre altele, dar nu se limitează la cheltuielile de călătorie și cazare ale personalului său, costurile de dezinstalare și costurile de reinstalare.


​​​​​​​20. Mentenanță

20.1 itsme nu va fi obligat să ofere mentenanță pentru Obiectul și / sau Programele livrate în conformitate cu Contractul. itsme nu este obligat să ofere sau să accepte vreun contract legat de întreținerea obiectului și / sau a programelor menționate.

Condiții generale de livrare itsme


Aceste Condiții de livrare sunt împărțite în trei părți. Partea 1 conține dispoziții generale care se aplică întotdeauna Contractului cu itsme ES Elektro încheiat de dumneavoastră. Partea 2 se aplică în completarea livrării Produselor. Partea 3 se aplică în completarea participării la cursuri de formare.


PARTEA 1: Dispoziții generale


1. Definiție

1.1 În aceste Condiții de livrare sunt utilizate următoarele definiții:
 • Dispoziții suplimentare: dispozițiile cuprinse în partea 2 și partea 3 din aceste Condiții de livrare;
 • Client: persoana care cumpără produse și / sau cursuri de formare;
 • Dispoziții generale: dispozițiile cuprinse în Partea 1 a acestor Condiții de livrare;
 • Comandă: Comanda clientului către itsme trimisă în Scris și / sau plasată prin intermediul portalului Web pentru livrarea Produselor;
 • Suprataxă pentru comandă: suprataxa care poate fi percepută de către itsme pentru comenzi cu o anumită valoare;
 • Documente: forme de notificare de orice fel care sunt emise de itsme către client în cadrul livrării de produse sau oferirea de cursuri de instruire;
 • itsme: ES Elektro România cu sediul social la Strada Clujului, numărul 25-29, 407042, Sânnicoară, Cluj, România și toate persoanele juridice actuale și viitoare aparținând aceluiași grup în sensul articolului 2: 24b Cod Civil Olandez;
 • Condiții de livrare: prevederile cuprinse în partea 1, partea 2 și partea 3;
 • Curs/Cursuri de instruire: cursul/cursurile de formare în domeniul automatizării industriale și tehnologia iluminatului oferit/e de itsme;
 • Costuri de instruire: suma care trebuie facturată Clientului de către itsme, conform cursului de instruire
 • Depozitare: primirea, păstrarea și eliberarea Produselor încredințate către itsme;
 • Contract: orice Contract între itsme și Client pe baza căruia achiziționează Produse și / sau Cursuri de instruire de la itsme;
 • Produse: Produsele care urmează să fie livrate de către itsme către Client și / sau alte servicii care urmează să fie furnizate de către itsme pentru beneficiul Clientului pe baza Contractului;
 • Scris: expediere prin poștă sau prin e-mail;
 • Portal Web: magazinul digital de la adresa https://www.eselektro.com/eselektro/ro/RON/ care funcționează sub responsabilitatea itsme.


2. Aplicabilitatea condițiilor

2.1 Prezentele Condiții de livrare se aplică tuturor ofertelor, cotațiilor de preț, comenzilor, contractelor, livrărilor, facturilor și altor aspecte ale relațiilor juridice dintre itsme și Client. Prin aceasta, itsme respinge expres orice aplicabilitate a termenilor și condițiilor generale ale Clientului.

2.2 Nulitatea sau anularea uneia sau mai multor dispoziții din aceste Condiții de livrare nu va împiedica aplicabilitatea celorlalte dispoziții. itsme și Clientul se vor consulta pentru a înlocui dispozițiile nule sau care au fost anulate prin dispoziții care, în cea mai bună măsură posibilă, sunt în conformitate cu scopul și cu prevederea dispozițiilor nule și / sau care au fost anulate.

2.3 În cazul oricărui conflict între dispozițiile Contractului și condițiile de livrare, prevederile Contractului prevalează. În cazul oricărui conflict între prevederile generale și prevederile suplimentare, prevederile suplimentare vor prevala. În cazul oricărui conflict între versiunea olandeză a acestor Condiții de livrare și traducerea acestora, versiunea olandeză va prevala.

2.4 itsme își rezervă dreptul de a modifica și / sau de a face adăugări la aceste condiții de livrare. În cazul unei modificări sau adăugări, itsme va informa Clientul în consecință.


3. Oferte și prețuri

3.1 Cotațiile și ofertele (de preț) de la itsme pot fi revocate sau modificate de către itsme.

3.2 Prețurile și tarifele publicate de itsme sunt exprimate în euro și exclud taxe pe cifra de afaceri, alte taxe impuse de guvern, alte sume datorate terților și orice costuri de transport și de ambalare și de suprataxa de comandă. Tariful aplicabil pentru costurile de transport și ambalare și Suprataxa de comandă la momentul stabilirii Contractului se vor transmite la prima cerere a Clientului

3.3 Orice creștere a TVA sau alte taxe guvernamentale pot fi întotdeauna transmise.


4. Plata

4.1 Facturile emise de itsme vor fi plătite nu mai târziu de 30 de zile de la data facturării de către Client. Plata va fi efectuată în orice moment fără o reducere, compensare sau suspendare de către Client, indiferent de motiv.

4.2 În cazul în care Clientul contestă corectitudinea unei facturi /sau a unei părți din o factură, aceasta va fi totuși plătită la timp. Orice contestație a unei facturi va fi transmisă în scris către itsme și în termen de 14 (in cuvinte: paisprezece) zile de la data facturii. Dacă acest termen nu este respectat, Clientul va fi obligat la valoarea facturii și această sumă a facturii este considerată corectă.

4.3 Creanțele itsme către Client sunt plătibile imediat și complet în cazul în care:
 • (suspiciunea) oricărei nereușite din partea Clientului în îndeplinirea unei obligații / obligațiilor sale în conformitate cu Contractul și / sau cu condițiile de livrare;
 • (o cerere pentru) suspendarea plății sau a declarării falimentului al Clientului;
 • intrarea Clientului sub tutela unui lichidator judiciar sau a unui administrator judiciar;
 • vânzarea, comodarea sau încetarea activității Clientului;
 • atașarea unei părți substanțiale din activele Clientului.

4.4 În caz de plată întârziată sau  neplată, Clientul va fi considerat în incapacitate de plată în condițiile legii, fără ca nicio cerere și/sau notificare de incapacitate de plată să fie necesară și itsme este îndreptățit să crească suma datorată de Client cu o dobândă standard lunară în valoare de 1%, calculată de la data facturii (calculând orice parte a unei luni ca lună întreagă). În plus, Clientului i se vor percepe costuri extrajudiciare de recuperare a creanțelor stabilite la 15% din valoarea facturii brute, fără a aduce prejudicii dreptului itsme de a compensa integral costurile suportate.

4.5 Orice plăți efectuate de Client vor fi debitate mai întâi din dobânzile restante și costurile (extrajudiciare) și abia apoi din cea mai veche factura restantă.

4.6 itsme este autorizat să își compenseze obligațiile de plată către Client în totalitate sau parțial cu orice creanță pe care itsme o are sau o va dobândi din partea Clientului în orice moment, indiferent dacă este plătibil sau nu, condiționat sau supus unui termen limită sau pentru a suspenda obligațiile sale de plată.


5. Stabilirea Contractului

5.1 Dacă Itsme a făcut o ofertă, Contractul este încheiat prin acceptarea ofertei itsme de către Client sau prin implementarea (parțială) a Contractului de către itsme. Comenzile și acceptările cotațiilor de preț și ofertelor făcute de itsme către Client sunt valabile fiind irevocabil create și nu pot fi retrase sau modificate altfel decât cu acordul scris al itsme.

5.2 Dacă itsme nu a făcut nicio ofertă, Contractul este încheiat prin acceptarea în scris a cotației Comenzii sau prin punerea în aplicare a Contractului Clientului de către itsme.

5.3 Comenzile Clientului trebuie să fie plasate în scris sau prin portalul Web și trebuie să fie suficient de specifice. itsme are libertatea să nu proceseze nicio comandă plasată.

5.4 Doar oferta itsme, acceptarea în scris a Comenzii de către itsme, respectiv, factura itsme pentru punerea în aplicare a Contractului se consideră că reprezintă corect conținutul Contractului.


6. Forță Majoră

6.1 Dacă itsme nu este în măsură (temporar) să pună în aplicare Contractul ca urmare a forței majore, este autorizat să suspende punerea în aplicare totală sau parțial a Contractului pentru perioada de forță majoră în cauză, fără ca itsme să fie obligat să plătească vreo compensare.

6.2 itsme are, de asemenea, dreptul de a invoca forța majoră, în cazul în care circumstanța care împiedică îndeplinirea obligațiilor (continuarea acestora) are loc după ce aceasta ar fi trebuit să-și îndeplinească obligațiile.

6.3 Forța majoră include în orice caz: probleme de transport, restricții import și deficiențe operaționale, cum ar fi indisponibilitatea (parțială) a serverelor itsme și / sau ai furnizorilor itsme și încălcarea contractului de către furnizorii menționați anterior, ca urmare a cărora itsme nu-și poate îndeplini obligațiile.

6.4 În cazul în care forța majoră în cauză durează mai mult de 30 (cuvinte: treizeci) zile, ambele părți sunt autorizate să rezilieze Contractul în întregime sau parțial în scris, în acest caz, fără obligația compensării. Orice lucru deja îndeplinit pe baza Contractului de către itsme, trebuie să fie compensat proporțional de către Client.


7. Responsabilitate

7.1 itsme va fi răspunzătoare numai pentru despăgubirea prejudiciului direct suferit. Răspunderea itsme pentru daunele indirect suferite (inclusiv, dar fără a se limita la prejudicii indirecte, pierderi în producție, pierdere a cifrei de afaceri și / sau a profitului și scăderea valorii produselor) este în mod expres exclusă. În plus, răspunderea itsme - dacă este într-adevăr răspunzător - se limitează, în toate circumstanțele, la suma care este distribuită de compania de asigurări a itsme cu privire la daunele apărute în punerea în aplicare a Contractului. În cazul în care nu există nicio asigurare în acest scop și / sau în cazul în care o astfel de asigurare nu oferă acoperire pentru aceasta, răspunderea itsme este limitată la suma facturată de către itsme pentru Contractul de care prejudiciul în cauză este direct legat și, în orice caz la maximum 10.000,00 EUR. (cuvinte: zece mii de euro).

7.2 Clientul trebuie să raporteze daunele suferite către itsme, în scris, în cel mai scurt timp posibil, însă nu mai târziu de 2 (cuvinte: două) săptămâni după ce au apărut sau au devenit cunoscute. Orice daună care nu este raportată în acest termen nu va fi eligibilă pentru compensare. În orice caz, orice cerere a Clientului este nulă prin simpla expirare de 12 (cuvinte: douăsprezece) luni.

7.3 Clientul va despăgubi pe itsme și succesorii săi legali, pe angajații săi si orice alte părți auxiliare angajate de acesta din urmă pentru punerea în aplicare a Contractului conform oricărei revendicări terțe legate de activitățile desfășurate în linie cu Contractul și Produsele și / sau Cursurile furnizate de itsme.


8. Proprietate intelectuală

8.1 Toate drepturile de proprietate intelectuală în ceea ce privește Obiectul, Programele și / sau Documentele livrate, sunt atribuite itsme sau, dacă este cazul, licențiatorului (ilor) sau furnizorului (ilor) acestuia.
8.2 Clientul achiziționează doar acele drepturi de utilizare care au fost acordate de aceste Condiții de livrare și de Contract. Orice drept de utilizare acordat Clientului este neexclusiv, netransmisibil și nu este sub-contractabil. Sub rezerva scopului pentru care drepturile de utilizare au fost puse la dispoziția Clientului, Produsele itsme și Documentul depus (aferent cursului / cursurilor de instruire care urmează să fie oferit) nu pot fi reproduse, făcute publice sau utilizate altfel fără consimţământul explicit al itsme.

8.3 Dacă s-a stabilit irevocabil în instanță că Produsele și / sau Documentele furnizate de către itsme încalcă orice drept de proprietate intelectuală a unei terțe părți sau dacă, în opinia itsme, există șanse mari să se producă o astfel de încălcare, itsme, la discreția sa, va:
 • prelua Produsele și / sau Documentele livrate pe baza Contractului creditând suma plătită de Client în temeiul Contractului după deducerea unei plăți rezonabile pentru utilizare; sau
 • asigura că beneficiarul (Clientul) poate continua să folosească Produsele și / sau Documentele livrate sau echivalenții lor funcționali, fără nici o perturbare;

8.4 Alineatul precedent nu afectează limitarea de răspundere a itsme așa cum este prevăzut la articolul 7 din prezentul document.


9. Retragerea produselor

9.1 În cazul în care Clientul este informat despre o posibilă defecțiune a Produselor care i-au fost livrate și o astfel de defecțiune poate declanșa o retragere forțată a Produsului sau alte produse în care aceste Produse au fost deja prelucrate, indiferent dacă este instruit sau nu de către guvern, Clientul este obligat să informeze imediat itsme despre acest lucru și să intre în consultare cu acesta din urmă despre orice retragere de Produs și măsuri pentru limitarea sferei de daune.

9.2 Clientul nu trebuie, fără consultarea prealabilă și cu consimțământul scris al itsme să:
 • ia orice măsură în conformitate cu reglementările europene sau olandeze cu privire la siguranța generală a produsului, cum ar fi retragerea unui produs sau un avertisment public; sau
 • în baza oricărei legi să informeze terții cu privire la nesiguranța unui Produs.

9.3 Dacă, în opinia itsme, este necesar să ia măsuri sau să acorde asistență pentru a retrage acțiunile inițiate de producători pentru a preveni daune (extensive) ca urmare a unei defecțiuni a Produselor livrate, Clientul se angajează să coopereze în astfel de măsuri și să se alăture, dacă acest lucru se dovedește a fi necesar sau dorit, la orice cerere adresată producătorului de către itsme, fără ca itsme să fie obligat pentru compensarea daunelor cauzate de aceasta.


10. Diverse

10.1 Clientul nu își poate transfera drepturile care decurg din Contract către terți fără acordul scris al itsme.

10.2 Prin încheierea Contractului, Clientul este de acord în prealabil cu transferul drepturilor și obligațiilor care decurg din Contract de la itsme către terți. Clientul acordă prin aceasta autorizația sa către itsme pentru a efectua orice acțiuni (legale) în numele său pentru implementarea transferului.

10.3 În cazul în care Contractul a fost încheiat în scopul punerii în aplicare de către una sau mai multe persoane nominalizate, itsme este întotdeauna îndreptățit să înlocuiască aceste persoane cu persoane similar calificate.


11. Legislația și  instanța competentă

11.1 Contractul și orice alte raporturi legale care decurg între itsme și Client sunt reglementate de legislația olandeză. Curtea de la Rotterdam are jurisdicția exclusivă de a soluționa orice litigiu care decurge din Contract. Aplicabilitatea Convenției de Vânzare de la Viena este aici exclusă.


PARTEA 2: Produse cu dispoziții suplimentare


12. Modificări / Anulări

12.1 În cazul în care Clientul dorește să schimbe o Comandă din orice motiv, acest lucru este posibil numai după acordul scris al itsme  și cu condiția acceptării modificării prețului și a termenului de livrare care poate rezulta din aceasta.

12.2 În cazul în care Clientul dorește să anuleze o Comandă din orice motiv, acest lucru este posibil numai după acordul scris al itsme. itsme își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri din partea Clientului pentru orice daună legată de anularea Comenzii de către Client.


13. Livrare și cumpărare

13.1 Un termen de livrare convenit nu poate constitui un factor de prejudiciu. În cazul livrării întârziate, Clientul trebuie să transmită către itsme o notificare de întârziere în scris, cu respectarea unui termen de 28 de zile. În această perioadă, Itsme este liberă să livreze în continuare, fără ca itsme să fie obligat pentru compensarea daunelor. Contractul nu poate fi anulat sau dizolvat din cauza expirării termenului de livrare, cu excepția cazului în care itsme nu livrează în termenul menționat mai sus de 28 de zile.

13.2 Itsme este indreptățit să efectueze livrări parțiale și își rezervă întotdeauna dreptul, precum suspendarea livrării și / sau punerea la dispoziție a produselor, de a livra colectarea la livrare sau de a solicita plata în avans parțială sau completă de către Client.

13.3 Livrarea va avea loc ex works itsme (adresa sucursalei itsme unde a fost plasată comanda sau o altă sucursală sau adresă desemnată de către itsme).

13.4 Clientul este obligat să achiziționeze Produsele în cauză. Clientul va fi în orice moment disponibil pentru livrare, cu excepția cazului în care este convenit altfel în scris. În cazul în care Clientul refuză achiziționarea, nu reușește să facă acest lucru sau nu furnizează informațiile sau instrucțiunile necesare pentru livrarea Produselor, itsme este indreptățit să ia toate măsurile necesare (inclusiv stocarea la terți) care par a fi de dorit pentru itsme pe cheltuiala Clientului, fără a aduce prejudicii dreptului itsme de a-și recupera daunele suportate efectiv de Client.

13.5 Transferul riscului va avea loc în momentul desemnat în acest scop de către itsme atunci când Clientul va putea primi Produsele în cauză, toate acestea indiferent dacă Produsele vor fi efectiv primite sau – dacă pentru scopul livrării, indiferent dacă este sau nu la cererea Clientului sau prin instrucțiunile sale, un transportator este angajat - la momentul predării Produselor către transportator.


14. Depozitare

14.1 Părțile pot conveni, în scris, ca produsele comandate de Client, contra plății unei taxe sau nu care urmează să fie percepută de către itsme de la Client, vor fi predate la itsme pentru depozitare cu scopul de a fi livrate la cerere. Într-o astfel de situație, transferul riscului va avea loc în momentul începerii stocării. Depozitarea începe printr-o notificare scrisă către Client de la itsme prin intermediul căreia se precizează că Produsele comandate de acesta sunt stocate într-o sucursală itsme.


15. Comenzi prin portalul Web

15.1 Plasarea unei comenzi prin Portalul Web se efectuează de către Client selectând Produse oferite pe portalul Web si adăugându-le la coșul de cumpărături digital. Clientul este solicitat apoi să se înregistreze sau - dacă Clientul s-a înregistrat deja - să se autentifice și să selecteze o metodă de plată. Plata sau Produsele comandate prin intermediul portalului Web pot avea loc prin metoda de plată convenită.

15.2 Indiferent de metoda de plată, Contractul va fi stabilit sub rezerva acceptării de către itsme a Comenzii atunci când Clientul face clic pe butonul „Plasează comanda”. Reprezentarea Comenzii în portalul Web este decisivă pentru plasarea comenzii și conținutul următor al Contractului.

15.3 În scopul înregistrării, este necesară completarea de către Client a unor date cu caracter personal. Toate datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv de către itsme și nu vor fi transmise terților, cu excepția cazurilor în care sunt necesare pentru tranzacțiile de plată și livrarea Produselor. itsme respectă intimitatea Clientului și se va asigura că informațiile personale ale Clientului sunt tratate ca fiind confidențiale. Prin urmare, Clientul acordă aprobarea sa către itsme pentru a utiliza datele acestuia în scopul informarii despre ofertele de produse și servicii.


16. Inspecție, reclamații și reclamații

16.1 Clientul trebuie să inspecteze Produsele livrate de către itsme la momentul livrării, indiferent de locația de livrare.

16.2 Reclamațiile cu privire la neconformitățile Produselor trebuie să fie raportate în scris de către Client în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore de la livrarea Produselor la momentul transmiterii avizului de expediţie în cauză, toate acestea pentru evita riscul expirării oricărui drept de a rezolva respectivele neconformități. Pentru lipsa depunerii corespunzătoare a reclamațiilor în timp util, orice drepturi ale Clientului cu privire la acest lucru vor deveni nule și se va considera că itsme și-a îndeplinit complet obligațiile. Aceleași dispoziții se aplică dacă Produsele au fost deja asamblate și / sau prelucrate de către Client.


17. Garanție

17.1 În cazul în care Produsele se defectează în termen de 1 (cuvinte: un) an de la data facturării, la aprecierea itsme, Produsele vor fi reparate, înlocuite sau creditate în mod gratuit. În cazul re-livrării, se vor aplica aceste Condiții de livrare. Propozițiile precedente ale acestui articol nu se aplică în cazul utilizării incorecte sau inexperte a Produselor. Clientul nu poate invoca garanția menționată mai sus dacă:
 • Invocarea garanției de către Client reprezintă mai mult decât garanția acordată pentru produsul în cauză de Furnizor către itsme
 • Invocarea garanției de către Client privește nefuncționarea Produsului în legătură cu produse deja disponibile sau viitoare ale Clientului. Riscul de selecție și management în organizația sa a Produselor livrate de itsme vor fi suportate de Client;
 • Invocarea garanției de către Client se referă la un produs utilizat în afara României și defecțiunea identificată se referă la Produsul care nu îndeplinește cerințele tehnice sau standardele în conformitate cu legile și regulamentele celeilalte țări în cauză.


18. Ambalarea și materialul de ambalare

18.1 Ambalajele ecologice care se califică pentru reciclare vor fi returnate de către Client în termen de 1 (o) lună după punerea la dispoziție a acestora de către itsme. itsme are dreptul de a percepe o garanție pentru ambalaj către Client, care după returnarea în timp util va fi creditat. În cazul în care Clientul nu returnează ambalajul în aceeași stare în care i-a fost livrat, itsme este îndreptățit să deducă garanția pentru ambalaj menționată mai sus, fără a aduce atingere dreptului său la compensarea integrală a costurilor suportate în mod rezonabil și a prejudiciului suferit de către acesta din urmă. Atunci când se stabilesc condițiile de aplicare al obligației de returnare, înregistrările itsme sunt decisive.


19. Dreptul de retenție

19.1 Toate produsele și Documentele livrate de către itsme către Client vor rămâne proprietatea itsme, până când toate sumele datorate de Client conform Contractului vor fi plătite integral către itsme. Clientul nu are nicio autoritate de decizie în ceea ce privește Produsele în cazul cărora este menținut dreptul de retenție, așa cum este menționat în acest articol, și nu poate să promită sau să vândă și nici să nu acorde niciun alt drept asupra acestora oricărui terț. Clientul este obligat să transmită Produsele care i-au fost furnizate de către itsme doar în condițiile păstrării dreptului de retenție.

19.2 În pofida păstrării dreptului de retenție menționat mai sus, riscurile vor fi transferate Clientului în momentul livrării Produselor către Client.

19.3 Clientul este obligat să păstreze cu atenție Produsele livrate cu drept de retenție și ca proprietate identificabilă a itsme. De asemenea, este obligat să asigure Produsele împotriva incendiilor, inundațiilor și a furtului. Clientul va pune la dispoziția itsme la prima cerere a celui din urmă toate informațiile necesare pentru a analiza dacă beneficiarul (Clientul) a îndeplinit aceste obligații. itsme, dacă se suspectează sau dacă s-a constatat că beneficiarul  (Clientul) nu și-a îndeplinit aceste obligații, este indreptățit să asigure Produsele împotriva incendiilor, inundațiilor și a furtului pe cheltuiala Clientului.

19.4 Clientul acordă itsme, prin prezenta, autorizația irevocabilă de acces la locațiile în care sunt stocate Produsele în cauză.


PARTEA 3: Dispoziții suplimentare Cursuri de formare


20. Înregistrare și plată

20.1 Înregistrarea pentru participarea la cursul de instruire de către client se face printr-un formular specific de înregistrare.

20.2 itsme este considerată răspunzătoare pentru o înregistrare numai dacă a confirmat acest lucru în scris. Această confirmare scrisă menționează Cursul de formare pentru care este înregistrat Clientul, împreună cu informații despre conținutul, data și locația Cursului. itsme își rezervă dreptul de a face modificări ale conținutului, datei și locației Cursului de instruire și oricărei alte specificații ale cursului.

20.3 Facturarea costurilor de instruire de către itsme va avea loc înainte de începerea Cursului de formare. Toată suma va fi datorată și plătită în avans. Plata de către Client va avea loc în termenul de plată înscris pe factură. În cazul plății întârziate, itsme este îndreptățit să excludă Clientul de la participarea la Cursul de Formare. Clientul va fi în orice moment responsabil pentru îndeplinirea obligației sale de plată și a eventualelor taxe suplimentare.


21. Modificări sau Anularea din partea itsme

21.1 Cursul de pregătire va fi susținut cu suficiente înregistrări. În cazul în care Cursul de formare este anulat, Clientul va fi informat în acest sens înainte de începerea Cursului de formare. Într-o astfel de situație, se amână participarea până la prima implementare ulterioară a Cursului de formare în anul încheierii Contractului sau - în cazul în care participarea ulterioară se dovedește imposibilă sau la cererea Clientului – se rambursează costurile de instruire plătite de Client. Clientul nu este eligibil pentru nicio compensare ca urmare a modificărilor sau anulării Cursului de instruire.


​​​​​​​22. Modificări sau Anulare din partea Clientului

22.1 Anularea cursului de instruire de către Client trebuie să aibă loc în scris.

22.2 În cazul anulării cu cel puțin 4 săptămâni înainte de începerea Cursului de formare, nu se vor percepe costuri de formare. Cu toate acestea, Clientul va plăti o sumă de 75,00 EUR pentru cheltuieli de administrare.